קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

הקבה"מ פ"ל "מחר"-ידיעות הפלוגה -6- 21/04/1937 21-001.004.022

21/04/1937
   ההסתדרות הכללית של העובדים העבריים בא"י 
   הקבה"מ פל' "מחר"                                                                     21/04/1937[?]
                                                                                                     ט' בניסן [?]
                                        *ידיעות הפלוגה -6-*
חופש פסח-
ישיבה אחרונה של המועצה דנו על בקשות חופש לימי הפסח...עבודות חוץ דלות ,וצריך לנצל כל יום...
קבלו חופש לשבוע רק למקרים דחופים לשם ריפוי:חנה ,גינה,יוליוס,שושנה...היינץ ביקש חופש כדי להיות עם הוריו...
סדר עבודה-
יצחק וול ...שירד ללשכת העבודה וסידר את העבודה ונוסף לזה קיבל עליו את המחסנאות...
 ...המועצה בחרה בבן לסידור עבודה. בלשכה ...ואת אברהם הלם לסידור העבודה בקב'[?]
סידורים לפסח-
חברים ולהורים שאינם אוכלים חמץ לחג ,נחוץ לקבוע מטבח וחד"א ...הוחלט בזמן פסח ישמש חדר הקריאה חדר אוכל והליפט הקטן כמטבח.

המועצה החליטה לא לקבל את החבר יוסו וייס ...ועליו לעזוב במשך בשבוע...

תוצאות הבחירות למועצת פועלי הדר-
שלישי באפריל התקיימו יחד עם הבחירה לועידה החקלאית הבחירות למועצת הפועלים במקום.
רשימת-א) מפא"י קיבלה 76 ק'
רשימת- ב)קיבוץ מחר   43 ק' 
    "       ג) השומר הצעיר 90 ק' 
   "        ד) בילתי מפלגתיים 62 ק' 
                                     סה"כ 260 חבר השתתפו בבחירות .
                                                                                          הרכב המועצה הנוכחית הוא:
   המשך בעמ' הבא 
חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 004
מספר פריט: 21-001.004.022
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-12-06
תאריך עבור מיון: 2022-12-06
חסר רכיב