קיבוץ גברעם
קיבוץ גברעם
חסר רכיב

קב' מחר "הדר" י.הקב' מס' 16 09/04/1937 21-001.004.020

09/04/1937
                           *ידיעות הקב' 16 *
מועצת הפלוגה החליטה ברוב קולות לדרוש במרכז החקלאי בחירות חדשות למועצת פועלי הדר...
...הרכב הפועלים המיוחד שלה כדי להבטיח רוב למפא"י...
                                        *
הצעת אהרון לתת בישיבות המועצה רשות גדיבור רק לחברי המועצה,נדחה...
                                         *
הרקת בור סופג...
                                         *
הבחורות המשתתפות בקורס לבשול בדלהמיה[קבוץ שדה נחום-היום] אינן שבעות רצון...אלקה [קפ]שלנו שבאה בפסח הביתה ,רצתה להצטרף אל ה"מורדות"...
...החרמת הקורס איננה בקורת המתאימה לקיבוץ.
                                        *
בקשתה של הדסה [טחובר וול] לשחרר אותה מעבודת הסנדלריה נדחתה...
                                        *
הוחלט לשלוח חברה להכשרה ברפת...
                                        *
קנינו שקלים לכל החברים.
                                        *
נדמה שחוברת המשקים עין חרוד ותל יוסף על השתתפות הבחורות בשמירה...אחז סדור העבודה בשיטה של "עזר כנגדו"...

חטיבה: קורות הקיבוץ 21
מיכל: מיכל 1
תיק: 004
מספר פריט: 21-001.004.020
נמסר על ידי:
תאריך יצירת הפריט: 2022-12-04
תאריך עבור מיון: 2022-12-04
חסר רכיב